خانه / ایران / چرا باید داعش ویدیویی بە زبان کوردی در مورد حملە تروریستی تهران منتشر کند؟

چرا باید داعش ویدیویی بە زبان کوردی در مورد حملە تروریستی تهران منتشر کند؟

خبرگزاری ثلاث پرس ؛پس از شوک حملە وحشیانە تهران انتشار ویدیویی بە زبان کوردی از سوی رسانە داعش، فضای فکری و اجتماعی را تحت تاثیر قرار دادە و شاهد قضاوت های مختلف و گاها عجولانەای از سوی اقشار مختلف هستیم

 

اما یادآوری چند نکتە ضروریست.

سوال اصلی اینجاست کە چرا داعش چنین ویدیویی را /کە بە گفته انها قبل از حملە تروریستی تهران گرفتە شدە/ بە زبان کوردی منتشر کردە است آن هم در شرایطی کە تاکنون صدها ویدیو منتشر نمودە و بجز تعداد انگشت شماری ؛تمام آنها بە زبان عربی یا انگلیسی بودە است ، اما چه شدە کە اینبار بە زبان کوردی؟؟
چە شدە کە با انتشار این ویدیو تمام توجهات بەسوی کورد بودن تروریست جلب شدە و همە با نگاهی منفی و بازخواست کنندە بە کوردها مینگرند؟؟
آنچە در درجە اول بە ذهن میرسد این است کە در این کار عمدی وجود داشتە و با این حرکت حساب شدە ظالم مظلوم را در مظان اتهام قرار میدهد
داعش با این کار دشمن درجە اول خود/یعنی کوردها/ را در مقابل دیگر دشمنان خود/ایران و سوریە و ترکیە و عراق/ قرار میدهد و ضربەای هرچند کوچک بە ایمان دیگران درمورد کوردها وارد میکند.
همگان میدانند کە کوردها از روز پیدایش پدیدەی متوحش داعش ؛ در سە جبهە اصلی سوریە، ترکیە و عراق در خط مقدم مبارزە با داعش بودە و در بین تمام ملتها بیشترین زمان و هزینە و درد و عذاب و خون را فدای این مقاومت نمودە و هیچگاە مغلوب نشدەاند
چە زود با تلنگری همە فراموش کردند مقاومت تاریخی زنان کوبانی را،
جسارتشان را در مقابل ثروتمندترین و متوحش ترین و ترسناک ترین گروە تروریستی دنیا را
چە زود از یاد رفت درقفس سوزاندە شدن سربازان کورد در شب چهارشنبە سوری توسط داعش درحالی کە تمام آنها در هنگام بە آتش کشیدە شدنشان فریاد مرگ بر داعش سرمیدادند و حتی مرگ هم تسلیمشان نکرد


نکتە دیگر این کە:
کسی بە این موضوع توجە نمیکند کە وقتی در کشورهای اروپایی و درمیان کسانی کە حتی یک روزهم در خاورمیانە زندگی نکردەاند افرادی جذب داعش شدە و هزاران کیلومتر دورتر از مرکز خلافت اسلامی برای انها ترور میکنند پس احتمال بیشتری هم وجود دارد کە افرادی ضعیف النفس و سرخوردە در خاورمیانە/من جملە کوردها/ با انگیزە های مالی و احساسی و … جذب داعش شوند و امکان اینکە چند نفر از چندین هزار نفر نیروی داعش کورد باشند وجود دارد و حاشاپذیر نیست
البتە براساس هیچ یک از معیارهای انسانی و در هیچ دین و ٱٸینی و با هر انگیزەای؛ رفتار متوحش و غیر انسانی تروریستی توجیە پذیر نیست ولی بدور از عدالت است کە وجود مرز مشترک و نزدیکی بە مرجع فساد و ترور دنیا را درنظر نگرفتە و وجود چند نفر کورد را بە تمام ایستادگی ها و مبارزات آنها در مقابل داعش تعمیم دهیم و مورد قضاوت قرارشان دهیم
و حتی شرایط بە گونەای پیش برود کە کوردها برای دورشدن و رهایی از این قضاوت ها مجبور بە تشکیل کمپین محکوم کرد حملات تروریستی شوند و در طول این چند ساعت بعد از اتفاقات تهران چندین کمپین تشکیل شود آن هم درحالی کە همگان میدانند کە کوردها چقدر از خلافت متوحش داعش متنفرند و از آن آسیب دیدەاند.
آزار دهندە است کە تمام ذرات وجودت در آتش بسوزد و تنها بە بهانە چند سلول مصلوبت کنند
بهرحال اینجا جهان سوم است و
دیوار مظلوم کوتاهتر

همچنین ببینید

بازگشایی مرز شیخ صله میان اقلیم کردستان و ایران

به گزارش خبرگزاری ثلاث پرس؛؛دولت مرکزی عراق دستور بازگشایی مرز غیر رسمی پشته (شیخ صله) …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.